Best Seed Producer

Proizvodnja semena pšenice kategorije prve sortne reprodukcije

Step 11

Setva

Priprema za setvu i sama setva
Step 22

Žetva

Zaštita od korova i bolesti pa zatim žetva i transport
Step 33

Dorada

Prijem, dorada i skladištenje zrna vrši se u Best Seed Producer-u
Step 44

Isporuka

Isporuka semena i promet

1. SETVA

Priprema za setvu

Za proizvodnju semena pšenice kategorije prve sortne reprodukcije, za setvu se upotrebljava seme kategorije original (osnovno seme). Sve agrotehničke mere moraju se uraditi blagovremeno i na pravi način. Potrebno je pre setve uradit osnovno đubrenje i prehranjivanje useva primenom NPK đubriva na osnovu laboratorijskih utvrđivanja sadržaja mineralnih materija zemljišta, a potom izvršiti kvalitetnu osnovnu obradu, odnosno, oranje i pripremu zemljišta za setvu, nakon čega se pristupa setvi.

Setva

Setva se mora izvesti sa najkvalitetnijim sejalicama. Za ovu biljnu vrstu norma setve je 500-550 zrna po metru kvadratnom, što je oko 240-270kg semena. Prostorna izolacija ovog semenskog useva iznosi 3-6m ukoliko u datom području nisu utvrđene bolesti klasa pšenice koje se šire vetrom. Setvu treba izvršiti u optimalnom roku. Poželjno je ostaviti tehnološke prolaze (prohode) u semenskom usevu.


2. ŽETVA

Zaštita od korova i bolesti

Sve mere nege, kao i čišćenje useva od primesa i izraženo atipičnih biljaka, potrebno je obaviti blagovremeno.

Žetva i transport

Žetva i transport osnovnog semena do doradnog centra predstavljaju poslednje operacije na polju i takođe su jedan od važnih segmenata u procesu dobijanja kvalitetnog semena. Momenat žetve određuje se po sadržaju vlage u zrnu (cca. 18% vlage). Žetva semenskog useva za prvu sortnu reprodukciju radi se jednofazno primenom žitnog kombajna. Za sigurnu semensku proizvodnju neophodno je u doradnom centru imati uređaje i uslove za prihvat i sušenje semena.


3. DORADA

Prijem, dorada i skladištenje zrna

Proces dorade predstavlja ključnu kariku između proizvodnje i prometa semena. Dorada naturalnog semenskog materijala pšenice (kategorije prva sortna reprodukcija) sastoji se od sledećih faza: čišćenje, ujednačavanje, površinska hemijska zaštita, pakovanje i uskladištenje. Nakon transporta u doradni centar najbolje je naturalni semenski materijal odmah propustiti preko grubih aspiratora i selektora i uskladištiti u silo-ćelijama sa aktivnim provetravanjem. Ako je potrebno, i ako za to postoje tehničke mogućnosti, pre uskladištenja naturalni semenski materijal treba veštački dosušiti u protočnim sušarama. Standardna dorada semenskog materijala omogućava odstranjivanje nečistoća (pleve, delova slame), sitnog zrna (zrna ispod sita 2,2x25mm), semena korova, polomljenog, šturog, nenalivenog, nedozrelog i bolesnog-zaraženog zrna. Posle čišćenja i ujednačavanja semenski materijal se podvrgava površinskom hemijskom tretmanu svakog semena primenom fungicida i insekticida koji su zakonom propisani u cilju zaštite od patogena u skladištu i kasnije u polju.

Pakovanje dorađenog semena pšenice praktikuje se najčešće u vreće od 50kg i lageruje u skladište gotove robe u partije od 20 000 kg. Pakovanje se vrši automatski na liniji za pakovanje. Iz dorađenih partija uzimaju se uzorci iz semenskog materijala, pre njegovog završnog pakovanja, za laboratorijsku analizu i utvrđivanje setvene vrednosti semena. Kontrolu osobina pšenice u partiji semena vrše akreditovane laboratorije. Akreditovana laboratorija, na osnovu izvršene analize uzoraka izdaje izveštaj o osobinama semena u partiji semenske robe. Na osnovu tog izveštaja dorađivač daje svoju deklaraciju o kvalitetu semena i štampa atest etikete za svako pojedinačno pakovanje.


4. ISPORUKA

Isporuka semena i promet

Jedino na ovakav način proizvedeno seme, pravilno obrađeno u tehnološkom procesu dorade i sa kompletnom dokumentacijom predstavlja seme koje je spremno da se stavi u promet.