Proizvodni portfolio

1Srednje rana pšenica: Zvezdana
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka oko 75cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-45g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-34%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 500-550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
2Srednje rana pšenica: Simonida
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 42-47g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • sadržaj vlažnog lepka 30-32%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
3Srednje rana pšenica: NS 40S
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu i lisnu rđu
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 300 sec.
 • poseduje ogroman potencijal za prinos uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha
4Srednje rana pšenica: Renesansa
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • tolerantna na poleganje
 • masa 1000 zrna 40-45 g
 • hektolitarska masa 78-86 kg
 • sadržaj proteina u proseku 13,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 31%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 210 sec.
 • Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta
5Srednje kasna pšenica: Pobeda
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 80-87 kg
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 32%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 310 sec.
 • Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta
6Srednje kasna pšenica: Ilina
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-43 gr
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 270-350 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha
1Ozimi pivski ječam: NS 565
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • visoka tolerantnost na sušu
 • masa hiljadu zrna oko 45 g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • udeo zrna I klase preko 95%
 • sadržaj proteina oko 11%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 78-81%
 • dobar kvalitet ostvaruje na zemljištima umerene plodnosti i nižeg sadržaja humusa kada se gaji na bogatijim zemljištima i uz primenu veće količine azota povećava se sadržaj proteina u zrnu.
2Ozimi šestoredi ječam: Nonius
 • ozimi šestoredi ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na bolesti
 • sadržaj proteina preko 13%
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 76-78 kg
 • sorta namenjena isključivo za ishranu stoke i preporučuje se za gajenje na svim tipovima zemljišta
1Kukuruz: ZP
2Kukuruz: NS Seme
1Rana sorta soje: Valjevka
 • novija rana sorta 0 grupe zrenja, dužine vegetacije oko 120 dana
 • visokoprinosna sorta sa genetskim potencijalom za prinos iznad 4,5 t/ha
 • optimalna gustina setve 500.000 klijavih zrna po hektaru
 • može se sejati tokom celog aprila
 • odlikuje se izuzetnom stabilnošću prinosa u različitim uslovima gajenja
 • ova sorta priznata je u Bugarskoj pod imenom Zora
2Kasnostasna sorta soje: Trijumf
 • Nova, veoma perspektivna, visokoprinosna sorta soje, II grupe zrenja.
 • Odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje pa se preporučuje gajenje u uslovima navodnjavanja, na bogatim ili dobro nađubrenim zemljištima.
3Rana sorta soje: Galina
 • nova rana sorta, 0 grupe zrenja, dužine vegetacije 115 do 120 dana
 • izuzetno visok genetski potencijal rodnosti, iznad 4,5 t/ha, realizuje u intenzivnim uslovima gajenja
 • optimalna gustina setve 500.000 klijavih zrna po hektaru
 • može se sejati tokom celog aprila i u prvoj dekadi maja meseca
4Srednjestasna sorta soje: Maximus
 • Nova, visokoprinosna sorta soje, I grupe zrenja, sa veoma visokim potencijalom za prinos.
 • U dosadašnjim ispitivanjima ostvarila je najbolje rezultate na većini lokaliteta u manje povoljnim uslovima.
 • Preporučeni sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
5Srednjestasna sorta soje: Sava
 • novija, srednjestasna, visokoprinosna sorta I grupe zrenja
 • poseduje vrlo visok potencijal rodnosti, preko 5 t/ha
 • optimalna gustina setve je oko 450.000 klijavih zrna/ha
 • seje se u prvoj polovini aprila
6Vrlo rana sorta soje: Favorit
 • Veoma rana i visokoprinosna sorta soje iz 000 grupe zrenja.
 • Period vegetacije je 105-110 dana.
 • Može se sejati tokom aprila, maja, juna meseca i u prvoj dekadi jula.
 • Preporučeni sklop je 550-600 000 biljaka po hektaru.
7Srednjestasna sorta soje: NS Apolo
 • Srednjestasna sorta soje
8Kasnostasna sorta soje: Rubin
 • Novija kasnostasna sorta soje iz II grupe zrenja.
 • Odlikuje se visokim potencijalom za prinos, preko 5 tona po hektaru, izbalansiranim odnosom proteina i ulja, a pogodna je za gajenje u Vojvodini i centralnoj Srbiji.
 • Višegodišnja testiranja u ogledima ukazuju da se radi o veoma perspektivnom genotipu soje, koji će sigurno naći odgovarajuće mesto u proizvodnji i tako znatno poboljšati postojeći sortiment.
 • Vreme setve je u prvoj polovini aprila, preporučuje se sklop od 400 000 biljaka po hektaru.
9Rana sorta soje: Merkur
 • Rana sorta soje iz 00 grupe zrenja, visokog potencijala za prinos.
 • Ostvarila je odlične rezultate u mikro i makro ogledima u zemlji i inostranim sortnim komisijama.
 • Uvođenjem ove sorte u proizvodnju poboljšava se sortiment veoma ranih sorti soje.
 • Može se sejati od početka aprila do kraja juna meseca.
 • Dužina vegetacionog perioda oko 110 dana.
 • Preporučeni sklop oko 550 000 biljaka po hektaru.
10Rana sorta soje: NS Princeza
 • Rana sorta soje
11Srednjestasna sorta soje: Balkan
 • srednjestasna sorta, I grupe zrenja
 • dužina vegetacije 125 – 130 dana
 • optimalna gustina setve je oko 450.000 klijavih zrna/ha
 • genetski potencijal za prinos zrna je preko 5 t/ha
 • dobre je adaptabilnosti i u većini regiona gajenja soje daje visoke i stabilne prinose